Klachtenregeling

Klachten en bezwaren

De directie en medewerkers van SoberCare spannen zich maximaal in om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van SoberCare een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie

Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal u een gesprek aanbieden en proberen uw klacht op te lossen.

Klachtenbemiddeling

Als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling.

Klachtenbemiddeling Quasir

De klachtenfunctionaris van Quasir hoort uw klacht aan. De klachtenfunctionaris helpt u met het formuleren van uw klacht en onderzoekt mogelijke oplossingen. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de bemiddeling en past hoor en wederhoor toe. Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel van het proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd. Als er ondanks bemiddeling geen oplossing wordt gevonden, verwijst de klachtenfunctionaris voor verdere behandeling van de klacht terug naar SoberCare. De klachtenfunctionaris wijst ook op de mogelijkheid om het geschil na verdere afhandeling door SoberCare voor te leggen aan de geschilleninstantie waar SoberCare bij aangesloten is: Stichting Zorggeschil. U kunt dit in gang zetten door schriftelijk een klacht in te dienen bij SoberCare. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk een bericht terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden indien vereist).
De klachtenfunctionaris bij Quasir is telefonisch te bereiken (06-48 44 55 38) of via het mailadres bemiddeling@quasir.nl. Kijk voor meer informatie ook op de website van Quasir: www.quasir.nl.

Geschilleninstantie Zorggeschil

Als u niet tevreden bent met het oordeel van SoberCare over uw schriftelijke klacht, kunt u uw klacht melden bij Geschilleninstantie Zorggeschil.

U betaalt 50 euro klachtengeld. Geschilleninstantie Zorggeschil doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van maximaal 500 euro in de proceskosten. Geschilleninstantie Zorggeschil kan u een schadeclaim toekennen van maximaal 25000 euro. Als u niet tevreden bent met de uitspraak van Geschilleninstantie Zorggeschil kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek tot vernietiging indienen bij de Kantonrechter.
Tevens willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid van cliëntenbelangenbehartiging door stichting Netwerk Client-en-Raad Zorg (NCZ).
Voor meer informatie: https://ncz.nl/ondersteuning/voor-clienten

Wil je met ons in gesprek over je
naaste, partner of familielid?

Ervaring

Onderstaand een mooie toelichting van een man die bij ons een jaar behandeling heeft gevolgd. Deze meneer vertelt dat hij jaren heeft geworsteld met zijn

Lees verder »
Group 8

Het SoberCare programma is door 83% van de mensen met succes afgerond

Group 8

De behandeling
wordt volledig
vergoed

Group 8

Wij helpen meer
dan 1.500 cliënten
per jaar

De Behandeling

Alcoholproblematiek

Over SoberCare